Tuesday, August 4, 2009

Palåbran 08/04/09: Kada

Kada (KA-da): (adjective) Every time, each, each time.

Uses:

"Må'ofresi yo' nu nenkanno' kada hu bisita i tia-hu." = "I get offered food every time I visit my auntie."
"Kao un li'e' si Rosa kada dia?" = "Do you see Rosa everyday (daily)?"
"Kada humånao yo' para i tenda hu fåhan kande." = "I buy candy every time I go to the store."

No comments:

Post a Comment